به گزارش سرویس ویدئو عروه الوثقی ، حاج صفی توانست در این دیدار پاس گل دهد.