به گزارش سرویس ویدئو عروة الوثقی ، منشا بازی را به تساوی کشاند.