به گزارش سرویس ویدئو عروة الوثقی ، این دیدار به تساوی انجامید.